İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

 

İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

Tarihi:24.01.2005 Sayısı:872

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

 

Madde l.
Bu Yönerge’ nin amacı il ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonlarının çalışma usül ve esasları, bu istasyonların çalıştırılması ile ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin idari hususları belirlemektir.

 

 

  1. İlgili Dosyalar