Kurumsal

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU’NUN GÖREVLERİ

1. Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak,  

2. Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak,  

3. Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak,  

4. Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,  

5. Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek,  

6. Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak,  

7. Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,  

8. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütmek.  

ÖNCEKİ YAPILAN DEVRALINAN BİRİMLER VE GÖREVLER

 

1. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

• Toplum Temelli ve Özellikli Sağlık Hizmetleri

• Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri  

• Bölge Tabanlı Sağlık Hizmetleri  

• Tıbbi Ürün ve Hizmet Alımları  

• Sağlık Hizmetleri ve Kalite Gözlem Hizmetleri  

• Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği Hizmetleri  

• Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Uygulama Hizmetleri  

• Performans İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Hizmetleri  

• Sağlık Hizmetleri İzleme Hizmetleri  

• Kurumsal Verimlilik ve Analiz Hizmetleri  

• Eğitim Hizmetleri  

• Bilgi Sistemleri ve Yönetimi  

• Merkezi Satın Alma  

• Hastane Yatırımlarını İzleme ve Koordinasyon  

• İnsan Kaynakları Planlama  

2. Strateji Geliştirme Başkanlığı  

• Mali Analiz  

• Stok Analizi ve Kontrol  

• Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları  

• Tedarik Yöntemleri Düzenleme  

• Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma  

• Gelirleri Değerlendirme ve Düzenleme  

• Finansal İzleme  

3. Personel Genel Müdürlüğü  

• Doktor Atama  

• Hekim Dışı Personel  

• Özlük İşleri  

• Yönetici ve Sözleşmeli Personel